Η Σύσταση του Φυτωρίου

Το Φυτώριο είναι αναπτυξιακή εταιρεία της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου στην οποία συμμετέχει η Περιφέρεια με ποσοστό μετοχών  98% και ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Ρόδου με ποσοστό 2%.  Διοικείται από  9μελές Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο προτείνει και ορίζει το Περιφερειακό Συμβούλιο Ν. Αιγαίου με την συμμετοχή ενός το πολύ μέλους του Αγροτικού Συνεταιρισμού Ρόδου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Πρόεδρος  :

 • Λουλούς Μιχαήλ

Αντιπρόεδρος  :

 • Χατζηχριστοδούλου Κωνσταντίνος

Διευθύνουσα Σύμβουλος  :

 • Κατσάνη Ευδοκία

Μέλη  :

 • Λάσκαρης Δημήτριος

 • Μεγαλούδης Παναγιώτης

 • Πατσάης Γεώργιος

 • Θυρής Νικόλαος

 • Τριβυζά Μαρία

 • Αρτέμη Αικατερίνη

Σκοποί και Δραστηριότητες Φυτωρίου σύμφωνα με το καταστατικό

Οι σκοποί και  δραστηριότητες  του Φυτωρίου  σύμφωνα με το κωδικοποιημένο καταστατικό της εταιρείας

 1. «Η ίδρυση εδαφολογικού –φυτοπαθολογικού εργαστηρίου και εργαστηρίου φυτοϋγειονομικού ελέγχου για την αντιμετώπιση των προβλημάτων της γεωργίας και την προστασία του καταναλωτή στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου».
 2. «Η έρευνα σε συστήματα εφαρμοσμένης γεωργίας (ηλιοαπολύμανση εδαφών, εφαρμογή εμβολιασμών κ.α.)»
 3. «Η καλλιέργεια και πώληση φυτών βιολογικής- οικολογικής γεωργίας».
 4. «Η δημιουργία εντομοτροφείου».
 5. «Η παραγωγή και πώληση μοσχευμάτων αμερικανικής αμπέλου, καλλωπιστικών φυτών, ανθέων, θάμνων και δασικών δενδρυλλίων».
 6. «Η δημιουργία λαχανόκηπων και χώρων αναψυχής για τους πολίτες, όπως επίσης πεζοδρόμων και ποδηλατοδρόμων».
 7. «Οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα σχετική με τη διαχείριση του φυτωρίου».
 8. «Η αγορά και πώληση και γενικά η εμπορία φυτών και δενδρυλλίων».
 9. «Η σύνταξη ή η ανάθεση σύνταξης μελετών σχετικά με το αντικείμενο της εταιρείας».
 10. «Η  ενεργητική συμβολή της στην προώθηση και εφαρμογή των όρων της συνθήκης του AMSTERDAM με στόχο την ανατροπή της σημερινής πληθυσμιακής, οικονομικής και κοινωνικής φθίνουσας πορείας, που παρουσιάζουν πολλά νησιά και ΟΤΑ της άνω Περιφέρειας».
 11. «Η επιστημονική, τεχνική και κάθε είδους υποστήριξη των ΟΤΑ, των επιχειρήσεων τους και των συνεταιριστικών οργανώσεών τους».
 12. «Η διερεύνηση, μελέτη και ο συντονισμός των ενεργειών και των μηχανισμών για την προαγωγή, διανομή και παροχή τεχνογνωσίας επεξεργασμένων πληροφοριών και γενικά η συνεχής ενημέρωση των τοπικών κοινωνιών και των φορέων των ΟΤΑ».
 13. «Η ανάληψη από την ίδια ή η υποβοήθηση επενδυτικών πρωτοβουλιών για την αξιοποίηση και διαχείριση γεωργικών, κτηνοτροφικών, μεταποιητικών, ενεργειακών, πολιτιστικών, τουριστικών και άλλων πόρων».
 14. «Η εκπόνηση και εκτέλεση προγραμμάτων προστασίας, βελτίωσης, διαχείρισης και ανάδειξης του εν γένει περιβάλλοντος της άνω Περιφέρειας».
 15. «Η εκπόνηση και υλοποίηση δράσεων προγραμμάτων και έργων, που θα στοχεύουν:
  1. Στην ορθολογική διαχείριση του σημερινού υδατικού δυναμικού της άνω Περιφέρειας.
  2. Στην εκπόνηση και εφαρμογή μακροχρόνιου σχεδιασμού μόνιμης αντιμετώπισης και τελικής επίλυσης της έλλειψης νερού, εξειδικευμένα για κάθε σημείο της άνω Περιφέρειας.
  3. Στην εξασφάλιση πόσιμου νερού όλων των νησιών, με μεταφορά ή με άλλου είδους εγκαταστάσεις και έργα μέχρις ότου λυθεί οριστικά το πρόβλημα λειψυδρίας σε αυτά».
 16. «Η εκπόνηση και υλοποίηση δράσεων, προγραμμάτων και έργων, που στοχεύουν:
  1. Στην αξιοποίηση του μέχρι σήμερα  απορριπτόμενου νερού των βιολογικών καθαρισμών στη θάλασσα με στόχο την αξιοποίηση του για άρδευση και ενίσχυση των υδροφόρων οριζόντων».
 17. «Η εκπόνηση και υλοποίηση δράσεων, προγραμμάτων και έργων, που στοχεύουν:
  1. Στην ορθολογική διαχείριση των στερεών αποβλήτων της άνω Περιφέρειας.
  2. Στην ανάκτηση προϊόντων από την ανακύκλωση των απορριμμάτων».
 18. «Η αντιμετώπιση και πρόληψη της κάθε είδους μόλυνσης και ρύπανσης».
 19. «Η επαναφορά και αποκατάσταση των όσων αρνητικών σε βάρος του περιβάλλοντος παρατηρούμε στην Περιφέρεια».
 20. «Η διασφάλιση της ποιότητας και επάρκειας νερού για κάθε ανθρώπινη δραστηριότητα».
 21. «Η συλλογική διαχείριση των στερεών αποβλήτων».
 22. «Η αξιοποίηση προϊόντων ανακύκλωσης».
 23. «Η διαμόρφωση χωρίς σοβαρές αντιρρήσεις των απαραιτήτων οργανωμένων βοσκοτόπων».
 24. «Η καλύτερη προστασία των δασών και η αναβάθμισή τους».
 25. «Η προστασία και ανάδειξη των παραλιών μας από κάθε είδους αλλοίωση και φυσική διάβρωση».
 26. «Η προστασία και ανάδειξη των υγροτόπων και βιοτόπων της Περιφέρειας».
 27. «Η προστασία ή και η σταδιακή βελτίωση των υδροφόρων στρωμάτων από μόλυνση και υφαλμύρωση».
 28. «Η αξιοποίηση και ανάδειξη όλων των περιοχών του δικτύου Natura της Περιφέρειας».
 29. «Η αποδοχή της ιδέας για την υιοθέτηση εναλλακτικών μορφών ενέργειας πέραν από το επίπεδο και όριο του πιλοτικού και πειραματικού όπως γίνεται μέχρι σήμερα».
 30. «Η αποδοχή της ιδέας για νέες καλλιέργειες, βιολογικές-οικολογικές με την παραγωγή προϊόντων απαλλαγμένων από κατάλοιπα φυτοφαρμάκων».
 31. «Συντήρηση οδικού δικτύου».
 32. «Ψεκασμούς για προστασία ζωϊκού και φυτικού κεφαλαίου».
 33. «Αναδάσωση και η δημιουργία και εκμετάλλευση σφαγείων».
 34. «Αναπαραγωγή-εκτροφή και προστασία θηραμάτων».
 35. 35)  «Η δημιουργία και εκμετάλλευση  κυλικείου και λοιπών παρομοίων καταστημάτων εστίασης  και αναψυχής».
 36. 36) «Η πολύπλευρη ανάπτυξη της  Περιφέρειας με την εκτέλεση έργων στον τουριστικό, πολιτιστικό και περιβαλλοντικό τομέα που έχουν σκοπό την εξυπηρέτηση του κοινού και την βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων και επισκεπτών του νομού».
 37. 37) «Η παραγωγή αγαθών και η παροχή υπηρεσιών  που έχουν σκοπό  την εξυπηρέτηση του κοινού στο προαναφερόμενο πλαίσιο».
 38. 38) «Η με ιδιωτικοοικονομικά  κριτήρια λειτουργία της εταιρείας αυτής, προκειμένου μέσα από την οικονομική εκμετάλλευση των έργων αγαθών και υπηρεσιών να διασφαλισθεί η αυτόνομη και ανεξάρτητη ανάπτυξη των επιμέρους στόχων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου με απώτερο στόχο την εδραίωση της Αυτοδιοικητικής  λειτουργίας σε σχέση με τους θεσμούς της Κεντρικής Εξουσίας». (Απόφαση Γενικής Συνέλευσης Περιφερειακού Φυτωρίου, 2017)